KOSZYK JEST
PUSTY

Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Od poziomu średniozaawansowanego do wyższego (od B2 do C2).

PROMOCJA: 450,00 PLN
STARA CENA: 700,00 PLN
Czas wysyłki : 7 dni
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Od poziomu średniozaawansowanego do wyższego (od B2 do C2). (1)
Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Od poziomu średniozaawansowanego do wyższego (od B2 do C2). (1)
Opis przedmiotu

http://www.monika-kursy.pl/

Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Od poziomu średniozaawansowanego do wyższego (od B2 do C2).

Intensywny kurs językowy - 100 lekcji!

W skład lekcji wchodzą:

- nauka słownictwa zaawansowanego według tematów,

- nauka pełnej gramatyki,

- nauka rozumienia ze słuchu,

- ćwiczenia utrwalające wiedzę

- nauka pisania oraz mówienia

Co tydzień otrzymasz dostęp do 2 lekcji. Lekcje można swobodnie pobierać na swój komputer. Lekcje zawierają prezentacje, pliki PDF z notatkami i ćwiczeniami, nagrania mp3, linki do ćwiczeń online oraz linki do filmów uzupełniających lekcje. Do lekcji dołączone będą zadania, które możesz wysyłać do sprawdzenia nauczycielowi. Wówczas na koniec kursu uzyskasz zaświadczenie potwierdzające Twoje uczestnictwo w kursie.

Co potrzebujesz?

- Internet

- komputer/laptop

- opcjonalnie drukarka (lekcje warto drukować, ale nie jest to konieczne)

Nie musisz się nigdzie dodatkowo logować.

Możesz przerabiać materiał w tempie – dwie lekcje tygodniowo lub w swoim tempie. Twój dostęp do lekcji jest bezterminowy.

Po roku intensywnej nauki z niniejszym kursem, Twoja znajomość języka angielskiego powinna być co najmniej na poziomie C1. Kurs obejmuje wiedzę i trening umiejętności do poziomu C2.

Kurs tworzony we współpracy z native speakers oraz nauczycielami języka angielskiego.

Kurs przygotuje Cię do egzaminów na poziomie C1-C2, np. CAE lub CPE, TELC C2.

Jeśli zdecydujesz się przesyłać zadania do sprawdzenia, na podstawie Twoich wyników zostanie wydanie zaświadczenie potwierdzające Twoje uczestnictwo w kursie.

 

Regulamin kursu

Regulamin kursu online

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Stronę monika-kursy.pl
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Strony.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – właściciel strony – Monika Steltmann-Mucha, NIP: 5591873282, REGON: 341384841

Strona - strona www, znajdująca się pod adresem monika-kursy.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Strony), umożliwiająca Użytkownikom/Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Strony, zakup i dostęp do zakupionych kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning.

Sklep – sklep pod adresem: kursy.sellingo.pl

Użytkownik - osoba, korzystająca z zasobów Strony bez konieczności logowania (po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie).

Klient - osoba, która kupiła produkt w sklepie kursy.sellingo.pl i korzysta z kursu na stronie monika-kursy.pl

Szkolenie/kurs - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w Opisie szkolenia/kursu.

 

Warunki techniczne

 1. Do korzystania z zasobów Strony, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu kursach/szkoleniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Strona wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient mogli bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Strony, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

 

Ceny

 1. Wszystkie podane na Stronie i w Sklepie ceny Szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Klient dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
 2. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Klienta, zmiana ceny NIE MOŻE zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Klientów cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp.

 

Realizacja zamówień

 1. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu/kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi.
 2. Użytkownik, który został Klientem, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu na okres bezterminowy.
 3. Dane umożliwiające dostęp do kursu Klient otrzyma w okresie do 7 dni (w wyjątkowych przypadkach do 10 dni) po wpłynięciu wpłaty na konto Usługodawcy.
 4. Dane umożliwiające dostęp do kursu Klient otrzyma na adres e-mail podany w procesie rejestracji w Sklepie.
 5. Za udział w szkoleniu/kursie Klient otrzymuje - oprócz stosownych zaświadczeń - rachunek, wystawiony przez Usługodawcę w oparciu o dane Użytkownika, podane w procesie rejestracji w Sklepie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania 2 lekcji w każdym tygodniu w czasie trwania kursu - na serwer, do którego Klient uzyskał dostęp w procesie zakupu kursu w Sklepie.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do przesłania łącznie 100 lekcji na serwer, do którego Klient uzyskał dostęp w procesie zakupu kursu w Sklepie.
 8. Klient otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, po spełnieniu wymogów przedstawionych w poszczególnych lekcjach kursu.

 

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie ze Strony i Sklepu przebiegało bez zakłóceń, a Strona i Sklep działały bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Strony, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze Strony.
 2. Klient, który na skutek usterek po stronie Stronie nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Strony.

 

Korzystanie z kursu

 1. Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 Regulaminu. Czas trwania kursu i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Klienta. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń/kursów i udostępnionych materiałów.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania ze strony, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Strony należy do Usługodawcy.

 

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Strony, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce "Kontakt".
 2. Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia/kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. 

c.d.

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Stronie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

 c.d.

 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI na stronie kursy.sellingo.pl i monika-kursy.pl
 2. Dokonując rejestracji w Sklepie kursy.sellingo.pl wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Kientowi zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału oraz otrzymania zaświadczenia i uczestnictwie w kursie. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia - uczestnictwa w Szkoleniu/kursie.
 6. Użytkownik/Klient ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, przekazania ich podmiotowi trzeciemu.
 7. Administrator nie korzysta z profilowania danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Użytkownik/Klient wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Slepie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Polecane produkty

3
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl